11.09.2019

PREZENTACJA

W dniu

13 października (niedziela) o godz. 11:30

w ciuchci odbędzie się

prezentacja strojów komunijnych.

Na tym spotkaniu rodzice wybierają wzór stroju dla swojego dziecka.

Przypominamy, że w parafii św. Bonifacego OBOWIĄZUJĄ BEZWZGLĘDNIE

jednolite stroje liturgiczne.

10.09.2018

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

1. Właściwym miejscem przygotowania dziecka do I Komunii Św. jest parafia. Sakramenty przyjmujemy w parafii, do której należymy przez fakt mieszkania na jej terenie.

2. Katecheza szkolna pełni funkcję dopełniającą. Dlatego uwrażliwiamy i apelujemy o uczestnictwo wraz z dzieckiem we Mszy w każdą niedzielę i święta obowiązujące oraz o przykład modlitwy w rodzinie.
Najlepszą szkołą dla dziecka jest przykład chrześcijańskiego życia rodziców.

3. Dziecko zostaje przyjęte do grupy kandydatów przygotowujących się do I Komunii Św. po tym, jak rodzice wypełnią i złożą deklaracje do ks. Piotra.
Dzieci spoza szkół 58, 74 i 108 deklaracje składają do ks. Piotra.
Dzieci z zagranicy należy zgłosić do ks. Proboszcza(w kancelarii).

Deklaracje należy złożyć do końca września (termin nieprzekraczalny).
Deklarację składają WSZYSCY
.

4. Podpisanie Deklaracji jest jednoznaczne z zobowiązaniem rodziców do przestrzegania poniższych zasad:
a) w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej,
b) pomagać dziecku w przyswojeniu obowiązującego materiału z Katechizmu,

ZASADY ZDAWANIA MATERIAŁU KATECHIZMOWEGO W PRZYGOTOWANIU DO I KOMUNII ŚW.
– Materiał przewidziany do zdania jest obowiązkowy i stanowi jeden z elementów w przygotowaniu do I Komunii Św.
– W każdym miesiącu (określonym w tabeli) dziecko musi zdać przewidziany materiał z katechizmu.
– Dziecko zgłaszając się do odpowiedzi zobowiązane jest mieć dany materiał zdany u rodzica/opiekuna, co potwierdzone musi być wpisaną w odpowiedniej rubryce oceną z podpisem rodzica/opiekuna.
– Przy zdawaniu materiału z danego miesiąca dziecko musi okazać do wglądu potwierdzenie uczestnictwa (książeczka
z naklejkami) w niedzielnych Mszach Świętych.
– Samo uczestnictwo we Mszy nie podlega ocenie, ale jest kolejnym elementem wymaganym w przygotowaniu do I Komunii Św.

c) zadbać o regularne uczestnictwo dziecka w katechezie szkolnej,
d) systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez osobę odpowiedzialną za przygotowanie do Pierwszej Komunii,
e)w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj),
f) wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia,
g) współpracować z osobą prowadzącą w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

5. Rodzice dzieci, które przyjęły sakrament chrztu św. w innej parafii niż parafia p.w. Św. Bonifacego, zobowiązani są przedłożyć do końca października świadectwo chrztu dziecka (termin nieprzekraczalny).
Świadectwo chrztu składamy do katechetów(metryki dzieci spoza szkół 58, 74 i 108 składać należy do ks. Piotra Marcinów).
Nie dopełnienie tej ważnej formalności będzie podstawą do niedopuszczenia dziecka do I Komunii Św.
Jeżeli dziecko nie jest jeszcze ochrzczone należy jak najszybciej zgłosić się u ks. Proboszcza w kancelarii (sprawę trzeba uregulować do końca października).

6. Jeżeli dziecko uczęszcza do SP nr 58, 74 albo 108 a należy do innej parafii, i chce pójść do I Komunii Św. ze swoja klasą, to rodzice muszą wystąpić do proboszcza swojej parafii o wydanie stosownej zgody (w tym przypadku liczy się miejsce zamieszkania nie zameldowania).

Dzieci, które mieszkają na terenie parafii św. Bonifacego a chodzą do innych szkół w kwietniu (najpóźniej początek maja) przedstawić muszą zaświadczenie od katechetów o uczestnictwie w religii i przygotowaniu do Komunii.

Jeżeli dziecko mieszka na terenie par. św. Bonifacego a uczęszcza do szkoły innej niż 58, 74 czy 108 i do Komunii chce przystąpić ze swoją klasą, rodzice muszą wystąpić do proboszcza parafii św. Bonifacego o wydanie stosownej zgody (w tym przypadku liczy się miejsce zamieszkania nie zameldowania).

7. Przypominamy, że w naszej parafii obowiązuje zasada jednakowych strojów komunijnych, ta zasada jest niezmienna i nie podlega żadnej dyskusji.

8. Różańce, książeczki, medaliki i świece rodzice kupują we własnym zakresie.

9. Do końca listopada prosimy o wpłaty w wysokości 100 zł. Wpłać prosimy dokonywać w niedzielę po Mszy Św. o godz. 10:30 w zakrystii (w tym: pamiątkowy obrazek, dar ołtarza, wystój kościoła i zakup kwiatów do dekoracji, intencja mszalna, wynagrodzenie p. organistki).

 

TERMIN I KOMUNII ŚW.:

31 MAJA 2020

GODZ. 9:00