Parafialna Świetlica Środowiskowa

Parafialna Świetlica Środowiskowa „Świetliki” działa przy parafii Św. Bonifacego we Wrocławiu. Uczęszczają do niej dzieci z okolic Nadodrza w wieku od 6 do 14 lat, znajdujące się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo oraz  dzieci z rodzin, w którym rodzice (m.in. ze względu na pracę) nie mogą zapewnić  opieki w godzinach popołudniowych.

Celem działalności świetlicy jest wspieranie rodzin  przeżywających  trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oraz  udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju, poprzez  opiekę  nad dziećmi, organizację zajęć, zapewnienie posiłku. Pobyt w świetlicy jest bezpłatny, a jej działalność jest finansowana ze środków własnych parafii oraz z dotacji z Urzędu Miasta Wrocław.

Świetlica działa od poniedziałku do piątku, zapewniając dzieciom opiekę w godzinach popołudniowych, pomoc wykwalifikowanej kadry  w odrabianiu lekcji, organizowanie zajęć wyrównawczych, naukę języka angielskiego, kształtowanie właściwej postawy społecznej, zwiększanie kultury osobistej, realizację programu profilaktycznego, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych, rozwijanie zainteresowań poprzez prowadzenie zajęć: muzycznych, plastycznych, teatralnych, sportowych, warsztatów filmowych, dziennikarskich, prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych z zakresu promocji zdrowia, rozwoju kompetencji osobistych i społecznych, profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, zapobiegania zachowaniom ryzykownym. Prowadzone są również zajęcia specjalistyczne z zakresu socjoterapii, logopedii.

Co miesiąc organizowane są dodatkowe wyjścia kulturalno-rekreacyjne (np. do  ZOO, Ogrodu Botanicznego, Humanitarium, na ściankę wspinaczkową, do kina, warsztaty w Akademii Młodego Kucharza …) oraz  wycieczki zamiejscowe.